Servicevoorwaarden

Overeenkomst tussen gebruiker en MediatorSelect

Welkom op de www.mediatorselect.com website ("the site"). De Site bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door AGS International Inc. ("MediatorSelect"). De site wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder wijziging van de voorwaarden, condities en mededelingen hierin ('de voorwaarden'). Uw gebruik van de Site vormt uw akkoord met al deze Voorwaarden. Lees deze voorwaarden aandachtig door en bewaar een kopie ervan voor uw referentie.

Privacy

Uw gebruik van de site is onderworpen aan het privacybeleid van MediatorSelect. Lees ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op de Site en dat gebruikers informeert over onze gegevensverzamelingspraktijken.

Elektronische communicatie

Het bezoeken van de Site of het versturen van e-mails naar MediatorSelect vormt een elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.

Uw account

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en gaat u akkoord met de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. U mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U erkent dat MediatorSelect niet verantwoordelijk is voor de toegang van derden tot uw account als gevolg van diefstal of verduistering van uw account. MediatorSelect en haar medewerkers behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren of te annuleren, accounts te beëindigen of inhoud te verwijderen of te bewerken.

Annulering/terugbetalingsbeleid

Als u zich inschrijft voor een maandelijkse abonnementsdienst, kunt u te allen tijde opzeggen. Het opzeggen van een maandabonnement genereert geen terugbetaling, maar zal toekomstige betalingen stoppen.

Als u zich inschrijft voor een jaarabonnement, kunt u te allen tijde opzeggen. Als u binnen de eerste tien dagen van de dienst annuleert, en u bent succesvol gefactureerd op het moment van de annulering, ontvangt u een volledige terugbetaling. Annuleringen na de eerste tien servicedagen komen niet in aanmerking voor restitutie.

U kunt uw service annuleren door een e-mail te sturen naar [email protected]. Als u in aanmerking komt voor een teruggave, moet u 48 uur toestaan ​​dat uw teruggave wordt verwerkt.

Links naar sites van derden/diensten van derden

De site kan links bevatten naar andere websites ("Gekoppelde sites"). De gekoppelde sites staan niet onder de controle van MediatorSelect, en MediatorSelect is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gekoppelde Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige link in een Gekoppelde Site, of enige wijzigingen of updates van een Gekoppelde Site. MediatorSelect verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele manier de goedkeuring van MediatorSelect van de site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Bepaalde diensten die via de Site beschikbaar worden gesteld, worden geleverd door sites en organisaties van derden. Door gebruik te maken van een product, dienst of functionaliteit afkomstig van het www.mediatorselect.com domein, erkent u hierbij en stemt u ermee in dat MediatorSelect dergelijke informatie en gegevens mag delen met een derde partij waarmee MediatorSelect een contractuele relatie heeft om het gevraagde product, dienst of functionaliteit te leveren namens de gebruikers en klanten van de Site.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik-intellectueel eigendom

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke licentie voor toegang tot en gebruik van de Site in strikte overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. Als voorwaarde voor uw gebruik van de site garandeert u MediatorSelect dat u de site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze voorwaarden. U mag de site niet gebruiken op een manier die de site kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de site door een andere partij kan verstoren. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld of voorzien via de Site.

Alle inhoud die deel uitmaakt van de Dienst, zoals tekst, grafische voorstellingen, logo's, afbeeldingen en de compilatie daarvan, en alle software die op de Site wordt gebruikt, is eigendom van MediatorSelect of haar leveranciers en wordt beschermd door het auteursrecht en andere wetten die intellectuele eigendom en eigendomsrechten beschermen. U gaat ermee akkoord om alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen, legenden of andere beperkingen in dergelijke inhoud in acht te nemen en na te leven en er geen wijzigingen in aan te brengen.

U mag de inhoud van de site niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, publiceren, doorgeven, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, geen afgeleide werken maken, of op enigerlei wijze exploiteren, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van de site. De inhoud van MediatorSelect is niet bestemd voor wederverkoop. Uw gebruik van de site geeft u niet het recht om ongeoorloofd gebruik te maken van enige beschermde inhoud, en in het bijzonder, zult u geen eigendomsrechten of toewijzingsberichten in enige inhoud verwijderen of wijzigen. U zult de beschermde inhoud uitsluitend voor persoonlijk gebruik gebruiken en geen ander gebruik maken van de inhoud zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MediatorSelect en de eigenaar van het auteursrecht. U gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten op beschermde inhoud verwerft. Wij verlenen u geen licenties, expliciet of impliciet, op het intellectuele eigendom van MediatorSelect of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden.

Gebruik van communicatiediensten

De Site kan bulletinboarddiensten, chatrooms, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders en/of andere berichten of communicatiemiddelen bevatten die bedoeld zijn om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep (gezamenlijk "Communicatiediensten"). U gaat ermee akkoord de communicatiediensten alleen te gebruiken om berichten en materiaal te posten, te verzenden en te ontvangen die juist zijn en betrekking hebben op de specifieke communicatiedienst.

Bij wijze van voorbeeld, en niet als een beperking, gaat u ermee akkoord dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u dat niet zult doen: de wettelijke rechten van anderen (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen te schenden, te belasteren, misbruiken, lastigvallen, lastigvallen, bestoken, bedreigen of anderszins te schenden; ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, beledigende, inbreukmakende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materiaal of informatie te publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden; bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten (of door het recht op privacy of publiciteit), tenzij u eigenaar bent van of controle hebt over de rechten daarop of alle noodzakelijke toestemmingen hebt ontvangen; bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen schaden; reclame maken of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor enig zakelijk doel, tenzij een dergelijke communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat; enquêtes, prijsvragen, pyramideschema's of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen; bestanden downloaden die door een andere gebruiker van een communicatiedienst zijn geplaatst en waarvan u weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat ze niet op een dergelijke manier wettelijk kunnen worden gedistribueerd; auteursvermeldingen, wettelijke of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload, beperken of verhinderen dat een andere gebruiker de communicatiediensten gebruikt en ervan geniet; het schenden van een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde communicatiedienst; het verzamelen of anderszins verzamelen van informatie over anderen, met inbegrip van e-mailadressen, zonder hun toestemming; het schenden van toepasselijke wet- en regelgeving.

MediatorSelect is niet verplicht om toezicht te houden op de communicatiediensten. MediatorSelect behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. MediatorSelect behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

MediatorSelect behoudt zich het recht voor om te allen tijde alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken van MediatorSelect te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf verstrekt in een communicatiedienst. MediatorSelect heeft geen controle of goedkeuring van de inhoud, berichten of informatie gevonden in een Communicatiedienst en daarom, MediatorSelect wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid met betrekking tot de Communicatiediensten en alle acties die voortvloeien uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde MediatorSelect woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van MediatorSelect.

Materialen die naar een communicatiedienst worden geüpload, kunnen onderhevig zijn aan geplaatste beperkingen op gebruik, reproductie en/of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal uploadt.

Materialen die aan de Site worden verstrekt of op een MediatorSelect-webpagina worden geplaatst

MediatorSelect claimt geen eigendom van de materialen die u levert aan www.mediatorselect.com (inclusief feedback en suggesties) of plaatsen, uploaden, invoeren of indienen bij een MediatorSelect-site of onze bijbehorende diensten (gezamenlijk "inzendingen"). Echter, door uw inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, in te voeren, te verstrekken of in te dienen, geeft u MediatorSelect, onze gelieerde bedrijven en de nodige sublicentiehouders toestemming om uw inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetbedrijf, met inbegrip van, zonder beperking, het recht om uw inzending te kopiëren, te distribueren, te verzenden, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, te bewerken, te vertalen en opnieuw te formatteren; en om uw naam te publiceren in verband met uw inzending.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien. MediatorSelect is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar MediatorSelect eigen goeddunken verwijderen.

Door uw Inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, te verstrekken of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u eigenaar bent van alle rechten op uw Inzending zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten die nodig zijn om de Inzendingen te verstrekken, te plaatsen, te uploaden, in te voeren of in te dienen.

Internationale gebruikers

De service wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door MediatorSelect vanuit onze kantoren in de Verenigde Staten. Als u toegang krijgt tot de Service vanuit een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. U gaat ermee akkoord dat u geen gebruik zult maken van de MediatorSelect Inhoud waartoe u toegang hebt via de site in enig land of op enige wijze die verboden is door toepasselijke wetten, beperkingen of voorschriften.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord MediatorSelect, haar functionarissen, directeuren, directeuren, werknemers, agenten en derden schadeloos te stellen, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria) met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van of het onvermogen om de Site of diensten, door u geplaatste gebruikers, uw schending van enige bepaling van deze Overeenkomst of uw schending van enige rechten van een derde partij, of uw schending van enige toepasselijke wetten, regels of voorschriften. MediatorSelect behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig zult meewerken met MediatorSelect in het doen gelden van alle beschikbare verdedigingsmiddelen.

Aansprakelijkheid disclaimer

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE IN DE SITE ZIJN OPGENOMEN OF VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE OP DEZE SITE. MediatorSelect EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE SITE.

MEDIATORSELECT EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN OP DE SITE VOOR ENIG DOEL. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN' ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK. MEDIATORSELECT EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

MEDIATORSELECT EN/OF HAAR LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE UITVOERING VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE OF AANVERWANTE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, DE LEVERING OF HET NIET KUNNEN LEVEREN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN VERKREGEN VIA DE SITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN MediatorSelect OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER EEN DEEL VAN DE SITE, OF OVER EEN VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE OM HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.

Beëindiging/toegangsbeperking

MediatorSelect behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Site en de gerelateerde diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van de staat Californië en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Californië in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Site. Het gebruik van de Site is ongeoorloofd in een jurisdictie die niet alle bepalingen van deze Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, deze sectie, ten uitvoer legt.

U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en MediatorSelect als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Site. De uitvoering van deze overeenkomst door MediatorSelect is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van MediatorSelect om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, de rechtbank en de wetshandhaving met betrekking tot uw gebruik van de Site of informatie die aan MediatorSelect is verstrekt of door MediatorSelect is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Als enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bepaald op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette afwijzing van garantieclaims en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en zal de rest van de overeenkomst van kracht blijven.

Tenzij hierin anders vermeld, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en MediatorSelect met betrekking tot de Site, en het vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en MediatorSelect met betrekking tot de Site. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en dossiers die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden gegenereerd en bijgehouden. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Engels worden opgesteld.

Wijzigingen in de voorwaarden

MediatorSelect behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden waaronder de site wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden zal alle voorgaande versies vervangen. MediatorSelect raadt u aan om periodiek de Voorwaarden te herzien om op de hoogte te blijven van onze updates.

Contacteer ons

MediatorSelect verwelkomt uw vragen of opmerkingen over de Voorwaarden:

MediatorSelect
355 South Grand Avenue, Suite 2450
Los Angeles, California 90071

E-mailadres: [email protected]

Effectief vanaf december 01, 2015

Laatst gewijzigd op september 01, 2017

x
Deze website maakt gebruik van cookies. Gelieve controleren MediatorSelect Privacy. Akkoord & Verberg